Pravilnik o nagradnom konkursu

1.NAZIV, SJEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa je “Domaća Trgovina doo” Josipa Broza 23a, 81000 Podgorica. PIB 02440261 MB 30/31-04704-7, u daljem tekstu Organizator.
2.NAZIV, VRIJEME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA
Nagradni konkurs pod nazivom “Ljubavni vaučer” održava se na Instagram stranici aroma_i_conto i city.marketi  u cilju promocije Aroma i City brenda i nagrađivanja korisnika. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje najkasnije do srijede, 08. marta  2024. godine u 13h časova. Pobjednici konkursa biće izabrani putem Random Comment Picker aplikacije, i obavješteni o preuzimanju nagrade najkasnije do srijede  08.marta 2024. do 13h časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora. Prije nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.
3.USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU
Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namijenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen da zaprate Instagram profil Organizatora, da u komentaru ispod objavedaju odgovor na pitanje i lajkuju post. Pobjednike biramo putem Random Comment Picker aplikacije, nakon koje će po 1 random izabran korisnik na platformi IG biti proglašen za pobjednika. Broj lajkova na komentare koji učestvuju u konkursu neće biti uzet u obzir od strane žirija, pri izboru dobitnika. Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade. Organizator zadržava pravo da, ukoliko bude potrebno, objavi pobednički odgovor i ime dobitnika na zvaničnoj aroma_i_conto i city.marketi  Instagram stranici. Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:
· su stariji od 18 godina
· su državljani Crne Gore i imaju prebivalište u Crnoj Gori
· su saglasni sa pravilima ovog konkursa
· koji imaju registrovan profil na Facebook društvenoj mreži
· prate aroma_i_conto i city.marketi   Instagram profil
· prate aroma_i_conto i city.marketi   Facebook stranicu
· pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima
· pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (djeca, roditelji i supružnici). Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.
4.NAGRADE

2x ljubavni vaučer od 100e – Aroma (aroma_i_conto)

2x ljubavni vaučer od 100e – City (city.marketi)

5.USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA
Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika odgovori na istu stranicu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavjesti Aromu i City o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima. Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da Organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.
6.UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Pobjednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtjevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Podgorice, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mjesto u Podgorici ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmjeni pravilnik. Opšte odredbe: Organizator obavještava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a prije nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumio u cjelosti i dao saglasnost za sledeće: Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa. Obavješten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavješten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije. Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nijesu u skladu sa propisima ili nijesu u skladu sa pozitivnim vrijednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti). Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati uslijed (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. U slučaju spora, primjeniće se pravo Crne Gore i nadležnost suda u Podgorici. Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

Podgorica, 03. mart 2024.